Allmänna villkor

Version 01.08.2007

FMT Swiss AG
Fluid Management Technologies Swiss AG
Gewerbestrasse 6
6330 Cham / Schweiz

1. Giltighetsområde, anbud

 • De här allmänna villkoren gäller alla köpe- och leveransavtal av FMT Fluid Management Technologies Swiss AG (nedanstående «försäljare») med hennes kunder (nedanstående «köpare»), såvida inte avvikande överenskommelser existerar. De går i alla fall före annorlunda lydande villkor, som har skickats av köparen eller befinner sig på vilkens skrivelser.
 • Våra erbjudanden är icke-bindande. Vi förbehåller oss ändringar på grund av konstruktions- resp. försäljningstekniska anledningar. Överenskommelser, särskild muntliga uppgörelser, löften, garantier och övriga tillförsäkringar av våra försäljare, blir bindande först genom vår skriftlig bekräftelse.
 • Handlingar som tillhör offerten, som ritningar, avbildningar, tekniska data, åberopanden på normer såväl som utsagor i reklammedier, är inga beskaffenhetsuppgifter, egenskapstillförsäkringar eller garantier, såvitt de inte uttryckligen och skriftligen betecknas som sådana.
 • Eventuella avvikelser av leveransföremålet från offerter, mönster, prov- och förvägleveranser enligt de vid det tillfället giltiga DIN/EN-normer eller andra relevanta tekniska normer är tillåtna.

2. Avtals början, priser

 • Våra erbjudanden är icke-bindande. Tekniska ändringar såväl som ändringar angående form, färg och/eller vikt förbehålls om dom håller sig inom skälighetens ram.
 • Priserna enligt våra prislista är icke-bindande och utan skyldighet för oss.
  De kan ändras utan föregående meddelande när som helst, om inte något annat avtalades. Priserna gäller exklusive moms, frakt, porto och förpackning.

3. Leverans

 • Leveransfrister- och tider är hållna om leveransföremålet blev överlämnat till speditören/fraktledaren inom den där tidsperioden.
 • Leveransfrister förlängs i skälig omfattning vid åtgärder inom ramen av arbetskonflikter, särskild strejk och lockout såväl som vid inträde av oförutsedda hinder, som ligger utanför vårt inflytande, i den mån som sådana hinder bevisligen har betydlig påverkan på leveransföremålets tillverkning och leverans. Det här gäller även, om de omständigheterna inträder hos underleverantörer. Sådana omständigheter meddelas köparen omedelbart. De här reglerna gäller motsvarande även leveranstider. Om avtalets genomförande på grund av ovannämda anledningar blir orimlig för endera av kontrahenterna, så kan den upphäva avtalet.
 • Nytta och risk övergår på köparen med varans överlämning till en speditör eller fraktledare. Detta gäller även delleveranser och om en Frankound-fri-hus-leverans är avtalad. Avlastningens skyldighet och kostnader går på köparens bekostnad. Vi tar hand om försärking bara på köparens order och bekostnad.
 • Vi har rätten till delleveranser i skälig omfattning. Vid specialtillverkningar är mer- och minderleveranser upp till 10 % tillåtna.
 • Vid leverans efter avrop har vi rätten att tillverka resp. låta tillverka den hela beställda mängden. Eventuella ändringsönskemål kan ej beaktas efter ordergivningen, såvida inte det uttryckligen har avtalats. Avropstider och -mängder kan hållas – såvitt inga fasta överenskommelser har träffats – bara inom ramen av våra leverans- och tillverkningsmöjligheter. Om varan inte avropas enligt avtal, har vi efter en rimlig efterfrist rätten att debitera den som levererad.
 • Vi tar ut ett uppdragskostnadstillägg för beställningar av små mängder som inte kan kostnadstäckande genomföras.
 • För returer som ej vållas av oss krävs ett avdrag av 20% av det brutto-returbeloppet på gottskrivanden.

4. Betalningar

 • Fakturorna betalas inom 30 dagar efter fakturadatumet utan något avdrag, om inte något annat har skriftligen avtalats.
 • Ett eventuellt avtalat kassarabatt-avdrag tillämpas alltid endast på det fakturabeloppet utan frakt och förpackning och förutsätter att samtliga köparens förfallna skulder är betalad vid kassarabattens tidpunkt.
 • Avgörande för betalningsfristens hållning och rätten till kassarabatten är postbetalningens eller bankgireringens valutadatum. Om betalningsfristens sista dag är en lördag, söndag eller lagstadgad helgdag kan betalningen ske på den nästa arbetsdagen. Checkar anses som betalning först från och med inlösningens tidpunkt.
 • Om betalningen inte sker inom den i artikel 4.1 konstaterade fristen, har försäljaren efter fristens utgång rätten att sätta köparen i dröjsmål genom utsättning av en betalningsfrist och att kräva från och med fristens utgång 8% dröjsmålränta plus påminnelseavgifter. Det levererade materialet förblir vår egendom till och med den fullständigt erhållna betalningen av den avtalade köpeskillingen.
 • Den icke-hållningen av våra betalningsvillkor löser oss från leveransskyldigheter, men inte köparen från sin mottagningsskyldighet. Om köparen är i dröjsmål med betalningen, har försäljaren efter föregående påminnelse rätten att kräva förskottsbetalning för ytterliggare beställningar och att kvarhålla icke-utförda leveranser.
 • Motfordringar av köparen, som bestrids av oss och som ännu inte har vunnit rättskraft, ger köparen inte rätten till kvarhållning eller kvittning av betalningar.
 • Försäljaren kan avbryta sina skyldigheternas uppfyllelse, om det visar sig efter avtalets början att köparen kommer inte att uppfylla en väsentlig del av sina skyldigheter. Försäljaren har rätten att kvarhålla sina prestationer tills motprestationen säkerställs honom. Om ingen säkerhetsbetalning sker inom den av den försäljaren utsatta fristen, har försäljaren rätten att upphäva avtalet. Om försäljaren redan har sänt ut varan innan det visar sig att köparen inte kommer att uppfylla en väsentlig del av sina skyldigheter, kan försäljaren sätta sig emot varans överlämnande till köparen.
 • Vid dröjsmål med betalning ska lagbestämmelser enligt Art. 107-109 OR användas.

5. Egendomsförbehåll

 • Alla levererade varor förblir vår egendom ända till den fullständiga uppfyllelsen av samtliga fordringar beträffande de där varorna.
 • Försäljaren förbehåller sig rätten, i händelse av utebliven betalning, att låta anteckna egendomsförbehållet i det egendomsförbehållsregister vid köparens säte resp. hemvist. Köparen står för kostnaderna av en sådan anteckning.

6. Garanti, ansvar

 • Bristfälligheter måste skriftligen reklameras genast efter varans mottagande, senast inom 8 dagar, varvid den påstodda bristfälligheten ska detaljerad betecknas. I händelse av dolda bristfälligheter måste reklamationen ske omedelbart skriftligt efter bristfällighetens upptäckt, senast inom tre månader efter varans mottagande. Om meddelanden inte sker i rätt tid upphör alla rättigheter till garanti att gälla. Försäljarens garanti begränsas till tillverknings- eller materialfel, som han får undanröja enligt sitt val genom reparation eller efterleverans. Köparens rättigheter till skadestånd, köpeavtalets förvandling eller köpeskillingens minskning är uttryckligen uteslutna. Om en efterleverans inte är möjlig eller avslås av oss, ska vi i händelser av bevisad felleverans ersätta köpeskillingen.
 • Skador genom yttre mekaniska, kemiska eller fysiska inverkan (transportskador) gäller ej som bristfälligheter. Sådana skador måste reklameras direkt gentemot det utlämnande poststället eller speditören. Alla vidare rättigheter utesluts. Detta gäller särskilt rättigheter till ersättning av skador, som inte uppstått på själva varan (skador som följd av bristfälligheter).

7. Ansvarsbegränsning, preskription

 • På grund av brott av avtalsenliga och icke-avtalsenliga skyldigheter, särskild på grund av omöjlighet, dröjsmål, vållande vid avtalsutveckling och olovligt handlande står vi till ansvar – även för våra anställda – endast i händelser av föresats och grov vårdslöshet begränsat på de vid avtalets början förutsebara skadorna. Försäljaren svarar under inga omständigheter för förlorad vinst och skador som följd av bristfälligheter.
 • De här begränsningarna gäller ej vid vållat brott mot väsentliga avtalsskyldigheter, såvitt avtalsändamålets uppnående riskeras, i händelser av tvingande ansvar enligt Produktansvarslagen, vid brott mot liv, kropp eller hälsa och inte heller, om och såvitt vi har svikligt förtigit sakens bristfälligheter eller garanterat vilkas frånvaro. Reglerna angående bevisbörda förblir härav oberörd.
 • Såvitt inget annat avtalas, preskriberas avtalsenliga rättigheter, som uppstår köparen mot oss på grund av eller i samband med varans leverans, ett år efter varans leverans. Därav oberörd förblir vårt ansvar för avsiktliga och grovt vårdslösa pliktförsummelser såväl som preskription av lagliga regresskrav. I de händelserna av efterleverans börjar inte preskriptionsfristen på nytt.

8. Upphovs-, patent- och märkesrättigheter

 • Vi förbehåller oss egendoms- och upphovsrättigheter till offerter, utkast, ritningar och andra handlingar; dom får göras tillgängligt tredje män endast i samförstånd med oss. Ritningar och andra handlingar som tillhör offerter måste lämnas tillbaka på vår begäran.
 • Såvida vi har levererat föremål enligt ritningar, modeller, mönster eller andra handlingar som vi fick från köparen, står denna till ansvar att tredje mäns immaterialrätter inte kränks. Om tredje män förbjuder oss under åberopande av immaterialrätter särskild tillverkning och leverans av sådana föremål, har vi rätten – utan att vara skyldig att granska rättsläget – att lägga ner alla ytterliggare aktiviteter i det avseendet och att kräva skadestånd vid köparens vållande. Köparen förbinder sig dessutom, att hålla oss skadeslöst för alla tredje männens fordringar som står i samband med det.
 • Upphovs-, patent- och märkesrättigheter såväl som Know-How och praktiskt erfarenhetsvetande, hur det kommer till uttryck i ritningar och projekter, förblir vår egendom. Utan vårt uttryckligt tillstånd är det ej tillåtet att dessa reproduceras, användas eller vidarebefordras till tredje män.

9. Försöksdelar, formar, verktyg

 • Om köparen vid uppdragets genomförande har skyldigheten att ställa försöksdelar, formar, eller verktyg till förfogande, så måste dessa fritt levereras till produktionsstället i den avtalade mängden, i annat fall med en skälig mermängd för eventuellt utskott, i rätt tid, kostnadsfri och fri av bristfälligheter. Sker det inte, så går härigenom vållade kostnader och övriga följder på köparens bekostnad.
 • Tillverkningen av försöksdelar inklusive kostnaderna för formar och vertyg går på köparens bekostnad.
 • Egendomsrätter till formar, verktyg och övriga anordningar, som behövs till produktion av beställda delar, beror på de träffade överenskommelserna. Om formar, verktyg eller anordningar blir obrukbar innan uppdraget fullgjordes, så går ersättningens kostnader på vår bekostnad. Vi förbinder oss att tillhandahålla formar, verktyg och övriga anordningar under minst två år efter den sista användningen på vår bekostnad.
 • Vår ansvar för av köparen tillhandahållade formar, verktyg och övriga anordningar begränsas till noggrannhet som i egen sak. Kostnader för underhåll och vård betalar köparen. Vår förvaringsskyldighet upphör – oavhängig av köparens egendomsrätter – senast två år efter den sista produktionen ur den formen eller det verktyget.

10. Slutbestämmelser

 • Ändringar och tillägg till de här bestämmelserna behöver skriftformen. Detta gäller även ett eventuellt avstående från det skriftformbehovet.
 • Köp- och leveransavtal såväl som enstaka därav uppstående rättigheter och skyldigheter får bara med den kontrahentens samtycke överföras.
 • Såvitt avtalet inte bestämmer något speciellt, är fullgörandets ort för alla leveranser och prestationer, som vi är skyldig enligt avtal, leveransens ort.
 • Är eller blir av några anledningar en eller flera bestämmelser av de här Allmänna försäljnings- och leveransvillkoren helt eller delvis verkningslös, så gäller de övriga bestämmelserna vidare utan ändring. Kontrahenterna ska ena sig om ersättningsbestämmelser, vilkas regleringsinnehåll kommer så nära som möjligt de verkningslösa bestämmelsernas regleringsinnehåll.
 • Alla avtal står uteslutande under schweizisk rätt under uteslutning av den Förenta Nationernas överenskommelse om det internationella varuköpet av 11 april 1980 och den överenskommelsen angående den användbara rätten beträffande internationella köpeavtal för lösöre av 15 juni 1955.
 • Vid meningsskiljaktigheter ska kontrahenterna sträva efter en uppgörelse i godo om det är möjligt innan saken går till domstolen.
 • Det är domstolen i Zug som är enbart behörig att avgöra alla rättstvister ur eller i samband med de enstaka köpe- eller leveransavtalen. FMT Fluid Management Technologies Swiss AG förbehåller sig rätten att stämma köparen vid dess säte resp. hemvist.