VOP

Stav 01.08.2007

FMT Swiss AG
Fluid Management Technologies Swiss AG
Gewerbestrasse 6
6330 Cham / Švýcarsko

1. Rozsah platnosti, nabídky

 • Všeobecné obchodní podmínky platí pro kupní a dodavatelské smlouvy firmy FMT Fluid Management Technologie Swiss AG (dále jen prodávající) s jeho zákazníky (dále jen kupující), pokud nebylo ujednáno jinak. Mají přednost v každém případě před jinak znějícími podmínkami, které byly zaslány kupujícím nebo jsou v jeho písemnostech.
 • Nabídky jsou nezávazné. Vyhrazujeme si právo na změny z konstrukčních popř. obchodně-technických důvodů. Ujednání, především ústní vedlejší domluvy, přísliby a jiné záruky našich obchodníků jsou závazné až po písemném potvrzení.
 • Podklady, které patří k nabídce, jako výkresy, obrázky, technická data, odkazy na normy, tak jako výroky v propagačních prostředcích, nejsou údaje o jakosti, přídavné přísliby nebo záruky, pokud nejsou označeny výslovně a písemně jako takové.
 • Eventuální odchylky dodávaného předmětu od nabídek, vzorků, zkoušek a předdodávek jsou přípustné dle pravidel vždy platných DIN/ EN – norem nebo jiných případných technických norem .

2. Ukončení smlouvy, ceny

 • Naše nabídky jsou nezávazné. Technické změny jakožto i změny tvaru, barvy a/nebo váhy zůstávají v únosné míře vyhrazeny.
 • Ceny podle našeho ceníku jsou nezávazné a pro nás bez závazku.
  Mohou být kdykoliv bez předchozího oznámení změněny, jestliže nebylo ujednáno nic jiného. Ceny jsou bez DPH, přepravného, poštovného a balného.

3. Dodávka

 • Dodací lhůty a termíny jsou dodržovány, až do doby, kdy byl předmět dodávky předán speditérovi / dopravci.
 • Dodací lhůty se prodlužují v přiměřeném rozsahu při opatřeních v rámci pracovních sporů, především stávkách a výluce jakožto i při výskytu neočekávaných překážek, které nemůžeme ovlivnit, dále při takových překážkách, které mají prokazatelně vliv na výrobu nebo dodávku zboží. Toto platí také, když se podobné okolnosti vyskytnou u subdodavatele. Okolnosti tohoto druhu neprodleně sdělíme kupujícímu.Tato ustanovení platí obdobně také pro dodací termíny. Pokud je realizace smlouvy pro obě strany z výše uvedených důvodů neúnosná, mohou odstoupit od smlouvy.
 • Prospěch a riziko přecházejí předáním zboží speditérovi nebo přepravci na kupujícího. To platí také u částečných dodávek a potom, pokud je sjednána dodávka vyplaceně sídlo firmy (frei Haus). Povinnosti a náklady vykládky jdou na účet kupujícího. Pojištění zajišťujeme pouze na žádost a náklady kupujícího.
 • Jsme oprávněni k dílčím dodávkám v únosném rozsahu. U speciálních zakázek jsou přípustné pouze vícedodávky nebo menší dodávky +/- 10 % ze sjednaného množství.
 • U odvolávek jsme oprávněni, zhotovit uceleně celkové objednané množství, popř. nechat vyrobit. Po zadání zakázky nemohou být zohledněny již další změny, pouze jestliže byly již sjednány.Termíny a množství odvolávek mohou být dodrženy pouze v rámci našich dodacích a výrobních možností. Pokud nebude zboží odvoláno podle smlouvy, jsme oprávněni po uplynutí přiměřeného náhradního termínu zúčtovat toto zboží jako dodané.
 • U objednávek malého množství, které nepokryjí náklady, se k zakázce započítává nákladová přirážka.
 • Za námi nezpůsobené vratky bude požadována srážka 20% z hrubé hodnoty vratky.

4. Platby

 • Faktury jsou splatné do 30 dnů od vystavení faktury bez skonta, pokud nebylo ujednáno nic jiného písemně.
 • Eventuálně sjednané skonto se vztahuje vždy k fakturační hodnotě bez přepravného a balného a předem stanoví, že veškeré splatné závazky kupujícího budou vyrovnány v časovém úseku diskontování.
 • Směrodatné pro dodržení platebních lhůt a započítání skonta je valutový datum placení poštou nebo platebním příkazem bance. Pokud připadá poslední den doby splatnosti na sobotu, neděli nebo státní svátek, pak může být platba provedena následující pracovní den. Šeky platí teprve od chvíle proplacení, ne platby.
 • Neproběhne-li platba během stanovené doby,uvedené v odstavci 4.1, pak je prodávající po uplynutí této doby oprávněn stanovit náhradní dobu splatnosti a od uplynutí této doby požadovat 8% úroky z prodlení včetně poplatků za upomínání. Námi dodávaný materiál zůstane ve vlastnictví prodávajícího až do připsání sjednané kupní ceny.
 • Nedodržení našich platebních podmínek nás zprošťuje od dodacích povinností, kupujícího ale ne od povinnosti převzetí. Pokud se kupující opozdí s platbou, je prodávající oprávněn po předchozí upomínce, požadavovat pro další objednávky zálohu a zadržet ještě neprovedené dodávky.
 • Námi překročené nebo neprávoplatně zřízené vzájemné pohledávky kupujícího ho neopravňují ani k pozdržení plateb ani k vyúčtování.
 • Prodávající může přerušit plnění svých povinností, když po uzavření smlouvy vyjde najevo, že kupující neplní podstatnou část svých povinností. Prodávající je oprávněn, zdržovat plnění, dokud mu nebude zaručena protislužba. Neproběhne-li žádná peněžitá záruka behěm přiměřené doby stanovené prodávajícím, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy. Pokud prodávající zboží již odeslal, předtím, než zjistil, že kupující neplní podstatnou část svých povinností, může prodávající předání zboží kupujícímu pozastavit.
 • Při prodlení placení se jedná podle zákona odst. 107-109 OR.

5. Výhradní vlastnictví

 • Veškeré zboží zůstává v našem vlastnictví až do úplného splnění veškerých pohledávek týkajících se zboží.
 • Prodávající si vyhrazuje právo, v případě neprovedené platby zapsat výhradní vlastnictví v místě sídla popř. bydliště kupujícího do registru výhradního vlastnictví. Náklady na tento zápis nese kupující.

66. Záruka, ručení

 • Stížnost je možné podat písemně ihned po obdržení zboží, nejpozději ale do 8 dnů, přičemž je nutné detailně popsat vadu. V případě skrytých vad je nutné podat stížnost ihned po zjištění vady, avšak nejpozději tři měsíce po obdržení zboží. Pokud nedojde k včasnému sdělení, zanikají veškeré nároky na záruku. Poskytnutí záruky prodávajícího se omezuje na výrobní a materiálové vady, které může dle své volby opravit dodatečným vylepšením nebo dodatečnou dodávkou . Nároky kupujícího na náhradu škody, výměnu koupě nebo snížení kupní ceny nejsou možné. Pokud by nebyla možná dodatečná dodávka nebo byla námi zamítnuta, vrátíme v případech průkazně doložené chybějící dodávky kupní cenu.
 • Poškození vnějšími mechanickými, chemickými nebo fyzickými vlivy (poškození při přepravě) nejsou považovány za vady. Takové defekty se uplatňují přímo u podávající pošty nebo přepravce. Veškeré další nároky jsou vyloučené. Toto platí především na nároky za náhrady škod, které nevznikly na zboží samy (následné škody).

7. Omezení odpovědnosti, promlčecí lhůta

 • Kvůli porušování smluvních a mimosmluvních povinností, především kvůli nemožnosti, zpoždění, zavinění při smluvním jednání a nedovoleném jednání, ručíme omezeně – také za naše zaměstnance – pouze v případech záměrného úmyslu a hrubé nedbalosti pouze v rozsahu škody předvídatelné při uzavření smlouvy. Prodávající nenese v žádném případě odpovědnost za ušlý zisk a následné škody.
 • Tato omezení neplatí v případě zaviněného porušení základních smluvních povinností, v případě, že je plnění smlouvy ohroženo, v případě povinného ručení podle zákona o odpovědnosti za výrobek, za ztrátu života nebo ohrožení na zdraví, a také pokud jsme podvodně zamlčeli vady zboží nebo jsme zaručovali jejich nepřítomnost. Předpisy týkající se důkazního břemene zůstávají nedotčeny.
 • Pokud není sjednáno nic jiného, promlčují se smluvní nároky, které vznikají kupujícímu vůči nám na popud nebo v souvislosti s dodávkou zboží, jeden rok po dodávce zboží. Toto nemá vliv na naši odpovědnost za úmyslné a nedbalé porušení povinností, jakož i omezení právního postihu. V případech následného dodání nezačne promlčecí lhůta znovu běžet.

8. Autorská, patentová práva a práva na značku

 • U nabídek, návrhů, výkresů a dalších dokumentů si vyhrazujeme vlastnická a autorská práva; mohou být zpřístupněna třetím osobám pouze po dohodě s námi. Výkresy a jiné podklady, které patří k nabídkám, musí být vráceny na vyžádání.
 • Jestliže jsme dodali položky podle výkresů, modelů, vzorků nebo jiných podkladů , které nám předal kupující, přebírá tímto kupující záruku za to, že nehmotné vlastnické právo třetích osob nebude porušeno. Zakáží-li nám třetí osoby především výrobu a dodávku takových položek s odvoláním na nehmotné vlastnické právo, jsme oprávněni pozastavit každou další činnost a v případě zavinění kupujícího požadovat náhradu škody, aniž bychom byli povinni prověřovat právní situaci.
 • Autorská práva, patenty a práva o ochranných známkách tak jako know-how a praktické znalosti, jak to je také vyjádřeno ve výkresech a projektech, zůstávají naším vlastnictvím. Není dovoleno bez našeho výslovného svolení reprodukovat, používat nebo sdělovat třetím stranám.

9. Experimenty, formy, nástroje

 • V případě, že kupující musí poskytnout k provedení zakázky testovací díly, formy nebo nářadí, pak musí být tyto prostředky dodány včas do výrobního závodu v dohodnutém množství, zadarmo a v bezvadném stavu. Pokud tak neučiní, veškeré vzniklé náklady a další důsledky jdou na jeho účet.
 • Výroba zkušebních dílů včetně nákladů na formy a nástroje se účtuje kupujícímu.
 • Vlastnická práva na formy, nástroje a další zařízení, která jsou nutná na výrobu dílů, se řídí uzavřenými dohodami. Budou-li formy, nástroje a zařízení před plněním zakázky nepoužitelná, pak jdou veškeré náklady na obnovu na náš účet. Zavazujeme se udržovat formy, nástroje a další zařízení připravené po dobu minimálně dvou let po posledním použití na vlastní náklady.
 • O nástroje, formy a jiná zařízení, poskytnutá kupujícím,zaručujeme péči jako o vlastní věci. Náklady na údržbu a péči nese kupující. Naše povinnost úschovy končí – nezávisle na vlastnických právech kupujícího – nejpozději do dvou let po poslední výrobě pomocí forem nebo nástroje.

10. Závěrečná ustanovení

 • Změny a dodatky těchto předpisů musí mít písemnou formu. To platí i pro jakékoli vzdání se požadavku písemné formy.
 • Kupní a dodací smlouvy, stejně jako jednotlivá z nich vyplývající práva a povinnosti mohou být převedena jen se souhlasem druhé smluvní strany.
 • V případě, že to smlouva speciálně neurčuje, je místem plnění pro všechny smluvně dlužné dodávky a služby místo expedice.
 • Jsou, nebo budou-li jedno nebo více ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek z nějakého důvodu částečně nebo zcela neplatná, nadále platí ostatní ustanovení beze změny. Strany se dohodnou na náhradních ustanoveních, která jsou nejblíže k neplatnému legislativní obsahu.
 • Veškeré smlouvy podléhají výhradně švýcarskému právu kromě Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980 a Úmluvy o právu rozhodném pro mezinárodní prodej movitého hmotného zboží zákon ze dne 15. června 1955.
 • Při neshodách budou smluvní strany usilovat o smírné řešení předtím, než budou kontaktovat soudce.
 • Obecné soudy v městě Zug mají výhradní pravomoc rozhodovat o všech sporech vzniklých v souvislosti s jednotlivými kupními smlouvami a smlouvami o dodání. Je vyhrazeno právo FMT Fluid Management Technologies Swiss AG žalovat kupujícího na sídlo jeho firmy, popř. místo bydliště.