Algemene voorwaarden

Per 01.08.2007

FMT Swiss AG
Fluid Management Technologies Swiss AG
Gewerbestrasse 6
6330 Cham / Zwitserland

1. Reikwijdte, aanbiedingen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankoop en levering van de FMT Fluid Management Technologies Swiss AG (hierna “verkoper”) met haar klanten (hierna: “Koper”), tenzij andere afspraken zijn gemaakt. Ze gaan andere afspraken, die van de koper verzonden worden of of op schrift staan, in ieder geval voor.
 • De aanbiedingen zijn niet bindend. Wij behouden ons wijzigingen van het ontwerp of de verkoop technische redenen. Overeenkomsten, met name mondelinge overeenkomsten, beloftes, garanties en andere toezeggingen van onze sales medewerkers zijn alleen verbindend met onze schriftelijke bevestiging.
 • De tot de aanbieding behorende documenten, zoals tekeningen, illustraties, technische gegevens, verwijzingen naar normen en verklaringen in de reclame materialen zijn geen kwaliteit beschrijving Eigendomsaanspraken of garanties, voor zover ze niet uitdrukkelijk en schriftelijk gekenmerkt zijn.
 • Afwijkingen van de geleverde goederen uit aanbiedingen, monsters, testen of deelleveringen zijn toegestaan in overeenstemming met de geldende DIN / EN-normen of andere relevante technische normen.

2. Sluiting van de overeenkomst, prijzen

 • Onze aanbiedingen zijn niet bindend. Technische veranderingen en veranderingen in vorm, kleur en / of gewicht zijn voorbehouden binnen redelijke grenzen.
 • De prijzen volgens onze prijslijst zijn niet-bindend en zonder verplichting voor ons.
  Ze kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving, tenzij anders overeengekomen. Prijzen zijn exclusief BTW, vracht, porto en verpakking.

3. Levering

 • Aan levertijden en data is voldaan indien de goederen voor contracteinde overhandigd zijn aan de expediteur / vervoerder.
 • Levertijden vertragen zich tot een redelijke mate van levering in het kader van arbeidsconflicten, in het bijzonder stakingen en afsluitingen, alsmede onvoorziene omstandigheden die buiten onze controle, voor zover deze obstakels aantoonbaar op de productie of levering van de goederen van grote invloed heeft. Dit geldt ook als de omstandigheden voordoen bij deelleveringen. We delen deze omstandigheden de koper zonder vertraging mede. Deze bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op leveringsdata. Indien de uitvoering van het contract voor één van de partijen de redenen hiervoor genoemde onredelijk is, kunnen ze zich terugtrekken uit het contract.
 • Baten en risico’s worden overgedragen bij de overdracht van de goederen aan een expediteur of vervoerder aan de koper. Dit geldt ook voor deelleveringen en wanneer een Franko gratis levering aan huis is overeengekomen. Plichten en de kosten van lossing zijn voor rekening van de koper. Verzekeringen bieden wij enkel aan op aanvraag en kosten van de koper.
 • We hebben het recht op deelleveringen die in redelijke mate gerecht zijn. Voor op maat gemaakte goederen zijn meer en minder leveringen toegestaan tot 10% van de aangekochte hoeveelheid.
 • Voor afroep opdrachten hebben wij het recht de goederen gesloten te verpakken of te laten verpakken. Wijzigingsverzoeken kunnen na bestelling niet worden gerealiseerd, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Oproep data en aantallen kunnen – zolang er geen vaste afspraken zijn gemaakt – worden alleen binnen het kader van onze levering of productie mogelijkheden gerespecteerd. Indien de goederen niet worden opgehaald zoals in het contract vermeld, hebben wij het recht om ze na een redelijke periode als afgeleverd te beschouwen en te berekenen.
 • Voor kleine hoeveelheden, welke niet kostendekkend kunnen worden afgehandeld, wordt een toeslag in rekening gebracht.
 • Voor niet door onze schuld retour komende goederen wordt een aftrek van 20% van het bruto retourbedrag als credit gevorderd.

4. Betalingen

 • De factoren zijn binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van welke aard dan ook te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Een eventueel overeengekomen korting geldt alleen voor de factuurwaarde exclusief vracht en verpakking en gaat ervan uit dat alle betalingen van de koper binnen de betalingstermijn plaatsgevonden hebben.
 • Bepalend voor de naleving van de betalingstermijnen en de korting is de valutadatum van de storting of de datum van de betalingsopdracht aan de bank. Indien de laatste dag van de betalingstermijn valt op een zaterdag, zondag of een feestdag is, kan de betaling op de volgende werkdag geschieden. Controles zijn alleen geldig vanaf de datum van betaling.
 • Indien betaling niet binnen de termijn als genoemd in artikel 4.1 heeft plaatsgevonden, is de verkoper berechtigd, na het verstrijken van die termijn, aan de koper een betalingstermijn te melden en 8% kosten in rekening te brengen voor rente en maningskosten. De door ons geleverde goederen blijven, tot de volledig overeengekomen koopprijs ontvangsen is, eigendom van de verkoper.
 • Het negeren van onze betaalvoorwaarden ontbind ons van de leveringsverplichtingen, de koper echter niet van zijn afnameplicht. Indien de koper in gebreke van betaling is, heeft de verkoper na aanmaning het recht, voor verdere bestellingen vooruitbetaling te verlangen en nog niet geleverde goederen achter te houden.
 • Betwist door ons of niet wettelijk vastgestelde tegenvorderingen van de koper geven niet het recht betalingen niet te voldoen of te compenseren.
 • De verkoper kan de uitvoering van haar taken opschorten, indien wordt vastgesteld dat na het sluiten van het contract de koper van een aanzienlijk deel van zijn verplichtingen niet kan uitvoeren. De verkoper heeft het recht om zijn verplichtingen terug te houden totdat de tegenprestatie is volbracht. Als er geen borg binnen een redelijke termijn gesteld door de verkoper volgt, is de verkoper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Als de verkoper de goederen reeds verzonden heeft vóór het blijkt dat de koper een aanzienlijk deel van zijn verplichtingen niet zal uitvoeren, kan de verkoper het overhandigen van de goederen aan de koper terugdraaien.
 • In geval van wanbetaling treedt de juridische hulp in overeenstemming met art. 107-109 in werking.

5. Eigendomsvoorbehoud

 • Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van alle vorderingen met betrekking tot deze goederen is voldaan.
 • De verkoper behoudt zich het recht voor om niet betaalde vorderingen te registreren en koper in gebreke te stellen met eigendomsvoorbehoud. De kosten voor een dergelijke registratie wordt berekend aan de koper.

6. Garantie, Aansprakelijkheid

 • Klachten zijn onmiddellijk na ontvangst van de goederen, doch uiterlijk binnen 8 dagen schriftelijk te melden, waarbij de vermeende gebreken in detail beschreven moeten worden. In het geval van verborgen gebreken, dient de klacht na ontdekking onmiddellijk schriftelijk, doch uiterlijk drie maanden na ontvangst van de goederen gemeld te worden. In geval van te late mededeling vervalt elke aanspraak op garantie. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot de productie of materiaalfouten en kan verkoper oplossen naar haar keuze door reparatie of vervanging. Aanspraken van de koper op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of de vermindering van de koopprijs worden uitdrukkelijk uitgesloten. Mochten we niet in staat zijn onze nalevering te leveren of door ons afgebroken worden, vergoeden wij in gevallen van bewezen gebrekkige levering de aankoopprijs.
 • Klachten zijn onmiddellijk na ontvangst van de goederen, doch uiterlijk binnen 8 dagen schriftelijk te melden, waarbij de vermeende gebreken in detail beschreven moeten worden. In het geval van verborgen gebreken, dient de klacht na ontdekking onmiddellijk schriftelijk, doch uiterlijk drie maanden na ontvangst van de goederen gemeld te worden. In geval van te late mededeling vervalt elke aanspraak op garantie. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot de productie of materiaalfouten en kan verkoper oplossen naar haar keuze door reparatie of vervanging. Aanspraken van de koper op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of de vermindering van de koopprijs worden uitdrukkelijk uitgesloten. Mochten we niet in staat zijn onze nalevering te leveren of door ons afgebroken worden, vergoeden wij in gevallen van bewezen gebrekkige levering de aankoopprijs.

7. Beperking van Aansprakelijkheid, verjaring

 • Schending van contractuele en niet-contractuele verbintenissen, met name als gevolg van: onmogelijkheid, vertraging, schuld voor contract initiatie en ongeoorloofde handel – ook voor onze medewerkers – alleen in die gevallen van opzet en grove nalatigheid, beperkt tot de schade te verwachten bij het sluiten van het contract. De verkoper is niet aansprakelijk voor gederfde winst en gevolgschade.
 • Deze beperkingen zijn niet van toepassing in geval van een verwijtbare schending van essentiële contractuele verplichtingen, indien de nakoming van de overeenkomst in gevaar is, in gevallen van verplichte aansprakelijkheid op grond van het aansprakelijkheidsrecht, voor het verlies van het leven, lichamelijk letsel of de gezondheid, ook niet wanneer en voor zover wij gebreken aan de goederen hebben verzwegen of afwezigheid gegarandeerd hebben. De regels inzake de bewijslast blijven onaangetast.
 • Tenzij niet anders schriftelijk overeengekomen, verjaren contractuele aanspraken, die de koper ons kan aanrekenen in samenhang met de levering van goederen één jaar na aflevering van de goederen. Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor opzettelijke en grove nalatigheid, plichtsverzuim alsmede de beperking van de rechtswege teruggaverechten. In geval van nalevering, begint de verjaringstermijn niet opnieuw te lopen.

8. Copyright, Patent and Trademark

 • In offertes, ontwerpen, tekeningen en andere documenten behouden wij het recht van eigendom en auteursrechten; ze kunnen alleen aan derden worden gegeven, wanneer een schriftelijke goedkeuring voorligt. De tot de aanbiedingen behorende tekeningen en andere documenten kunnen we op aanvraag terugvragen.
 • Wanneer we items hebben geleverd aan de koper: tekeningen, modellen, monsters of andere documenten, neemt hij de verantwoording dat de intellectuele eigendomsrechten van derden niet worden geschonden. Indien een derde een beroep op de rechten van intellectuele eigendom, in het bijzonder de productie en levering van deze goederen, zijn wij – zonder verplicht juridisch te analyseren – het recht om alle relevante activiteiten op te schorten en om schadevergoeding te vorderen van de koper. De koper verplicht ons ook te vrijwaren van alle aanspraken van derden of welke daarmee verband houden.
 • Auteursrechten, patenten, merkenrechten, know-how, praktische ervaring en kennis, zoals het ook wordt uitgedrukt in tekeningen en projecten blijven ons eigendom. Het is niet toegestaan om deze te reproduceren, te gebruiken en/of aan derden te verstrekken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

9. Test onderdelen, mallen, gereedschappen

 • Als de koper test onderdelen onderdelen, mallen of hulpmiddelen levert, zullen ze de productie werkplaats in de overeengekomen staat binnenkomen, of met een redelijke meer levering probleemloos, gratis en vrij van gebreken worden geleverd. Is dit niet het geval, dan zijn de daaruit voortvloeiende kosten en andere gevolgen voor zijn rekening.
 • De productie van de test onderdelen, inclusief de kosten voor mallen en gereedschappen zijn voor rekening van de koper.
 • Eigendomsrechten voor mallen, hulpmiddelen en andere apparaten die nodig zijn voor de productie van de bestelde onderdelen, is vastgelegd in de bijbehorende overeenkomsten. Als de mallen, gereedschappen of apparaten voor het vervullen van de opdracht niet meer te gebruiken zijn, komen de benodige kosten van vervanging voor onze rekening. Wij verplichten ons om de mallen, gereedschappen en andere apparaten voor ten minste twee jaar na het laatste gebruik, op onze kosten, op te slaan.
 • Voor door de koper verstrekte gereedschappen, mallen en andere apparaten, verplichten we ons het te behandelen als ware het ons eigendom. De kosten voor het onderhoud en de verzorging draagt de koper. Onze verantwoordelijkheid voor bewaring eindigt – onafhankelijk van de eigendomsrechten van de koper – uiterlijk twee jaar na de laatste productie met behulp van de mallen of gereedschap.

10. Slotbepalingen

 • Wijzigingen en aanvullingen op deze bepalingen moeten schriftelijk worden ingediend. Dit geldt ook voor eis op de opheffing van de schriftelijke vorm.
 • Aankoop en leveringverdragen, als ook de individuele rechten en plichten kunnen alleen overgedragen worden met toestemming van de andere partij.
 • In zoverre in het contract niet specifiek bepaald, is de plaats van uitvoering voor alle contractueel verschuldigde leveringen en diensten van de plaats van levering.
 • Zijn of worden door andere reden één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet teopasbaar, blijven de overige bepalingen van toepassing en ongewijzigd. De partijen zullen overeenstemming bereiken over de aantepassen bepalingen, zodat deze zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke inhoud komt.
 • Alle contracten zijn uitsluitend onderworpen aan de Zwitserse wetgeving, met uitsluiting van Overeenkomend met het Verdrag van de Verenigde Naties met betrekking tot de internationale verkoop van goederen van 11 april 1980 en het verdrag inzake het recht dat van toepassing is op de internationale verkoop van roerende middelen, wet van 15 juni 1955
 • In geval van onenigheid, zullen de partijen trachten een minnelijke schikking te vinden, voor een beroep op de rechter gedaan wordt.
 • De betreffende, plaatselijke gerechtshoven zijn bij uitsluitend bevoegd om te beslissen over alle geschillen die voortvloeien uit of in verband zijn met de individuele aankoop of leveringscontracten. Voorbehouden is het recht van FMT Fluid Management Technologies Swiss AG, de koper aan te klagen bij zijn woon- of verblijfplaats.