Ogólne Warunki Handlowe

Stan na dzień 01.08.2007

FMT Swiss AG
Fluid Management Technologies Swiss AG
Gewerbestrasse 6
6330 Cham / Schweiz

1. Zakres obowiązywania, oferty

 • Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe odnoszą się do wszystkich umów kupna-dostawy z firmą FMT Fluid Management Technologies Swiss AG (następnie zwaną «Sprzedającym»), o ile nie powzięto innych uzgodnień. W każdym przypadku mają one pierwszeństwo względem warunków o innym brzmieniu nadesłanych przez Kupującego lub znajdujących się w jego pismach.
 • Oferty są niewiążące. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających z konstruowania oraz techniki sprzedaży. Uzgodnienia, a szczególnie towarzyszące uzupełnienia ustne, obietnice, gwarancje i pozostałe zabezpieczenia udzielane przez naszych pracowników działu sprzedaży stają się wiążące dopiero po naszym pisemnym zatwierdzeniu.
 • Dokumentacje należące do oferty, takie jak rysunki, grafika, dane techniczne, odniesienia do norm oraz wymowa reklam nie stanowią danych jakościowo-konstrukcyjnych, zapewnień o właściwościach ani gwarancji, o ile nie zostało to udokumentowane w formie pisemnej i jako takie nazwane.
 • Wszelkie odstępstwa stanu dostawy od ofert, wzorów, próbek i dostaw przedwstępnych są dopuszczalne według standardów zawartych we właściwych normach DIN/EN lub w innej właściwej dokumentacji technicznej.

2. Zawarcie umowy, ceny

 • Nasze oferty są niewiążące. Zmiany techniczne oraz zmiany w kształcie, kolorze i/ lub wadze pozostają zastrzeżone w granicach obowiązujących w branży.
 • Ceny według naszego cennika są niewiążące i nie stanowią zobowiązania z naszej strony.
  O ile nie uzgodniono inaczej, mogą się one jednak zmienić w każdej chwili, bez obowiązku powiadamiania z naszej strony. Ceny należy traktować jako bez VAT, frachtu, porto i opakowania.

3. Dostawa

 • Terminy dostaw uważa się za dotrzymane, o ile do chwili ich upływu przedmiot dostawy został przekazany spedytorowi/kierownikowi frachtu.
 • Terminy dostawy przedłużają się odpowiednio w przypadku wystąpienia konfliktów społecznych na tle ekonomicznym, szczególnie strajków i wykluczenia pracobiorców z procesów pracy oraz w razie wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód, które są poza naszym wpływem oraz w razie wystąpienia takich przeszkód, które w sposób udokumentowany mają istotny wpływ na produkcję lub dostarczenie przedmiotu dostawy. Ma to miejsce również i wtedy, gdy okoliczności te wystąpią u dostawcy. O takich okolicznościach poinformujemy Kupującego niezwłocznie. Regulacje te mają odpowiedni wpływ również na terminy dostaw. Jeśli realizacja umowy stanie się niewykonalna dla jednej ze stron z wyżej wymienionych powodów, wtedy może ona się z niej wycofać.
 • Użytkowanie i ryzyko przechodzi ze spedytora lub kierownika frachtu na Kupującego wraz z przekazaniem towaru. Dotyczy to również dostaw częściowych oraz sytuacji, gdy uzgodniono dostawę w konwencji „franco” lub „franco siedziba”. Obowiązki i koszty rozładunku ponosi Kupujący. Ubezpieczenia dokonujemy na życzenie i koszt Kupującego.
 • Mamy prawo do świadczenia dostosowanych pod względem zakresu dostaw częściowych. W przypadku produkcji specjalnej dopuszczalne są dostawy w ilości powiększonej lub umniejszonej o 10%.
 • W przypadku zamówień na dostawy w konwencji „just in time” jesteśmy uprawnieni do wyprodukowania, wzgl. zlecenia wyprodukowania całej partii zamówienia. Ewentualne życzenia wprowadzania zmian mogą po udzieleniu zlecenia nie być zrealizowane, chyba że zostało to wyraźnie uzgodnione. Terminy i ilości w dostawach w konwencji „just in time” – o ile nie dokonano żadnych wiążących uzgodnień – mogą być dokonywane jedynie w ramach naszych możliwości produkcyjnych lub logistycznych. Jeśli towar nie zostanie zwolniony do dostawy zgodnie z umową, po upływie uzgodnionego terminu dodatkowego jesteśmy uprawnieni do uznania dostawy za dostarczoną.
 • W przypadku zamówień na niewielkie ilości, których realizacja nie jest ekonomicznie opłacalna, będziemy doliczać koszty realizacji zlecenia.
 • W przypadku niezawinionych przez nas zwrotów wystawiamy notę obciążającą w wysokości 20% wartości brutto zwróconej dostawy.

4. Płatności

 • Faktury są płatne netto, bez jakiegokolwiek rodzaju skonta w ciągu 30 dni po dacie wystawienia rachunku, o ile na piśmie nie uzgodniono inaczej.
 • Obowiązkowo uzgodnione skonto odnosi się zawsze do wartości rachunku, nie licząc frachtu i opakowania i zakłada, że wszelkie wymagalne zobowiązania Kupującego w dniu udzielania skonta zostały zapłacone.
 • Miarodajnym dla dotrzymania terminów płatności i uprawnienia do skonta jest data waluty wpłaty pocztowej lub zlecenia bankowi realizacji płatności. Jeśli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy płatność powinna zostać dokonana w następnym dniu roboczym. Czeki uważane są za płatność dopiero od chwili ich wykupu.
 • Jeśli płatność nie zostanie dokonana w terminie określonym w artykule 4.1, wtedy Sprzedający po upływie tego terminu jest uprawniony poprzez zawiadomienie Kupującego o opóźnieniu do doliczania mu od dnia przekroczenia terminu odsetek za zwłokę w wysokości 8% oraz do naliczania kosztów monitu. Do otrzymania pełnej wartości ceny zakupu dostarczony towar stanowi własność Sprzedającego.
 • Niedotrzymanie naszych warunków płatności zwalnia nas od obowiązków wynikających z dostawy, ale nie Kupującego od obowiązku odbioru. W razie spóźnienia płatności ze strony Kupującego, Sprzedawca po uprzednim monicie jest upoważniony w razie następnych zleceń do zażądania przedpłaty oraz do zatrzymania niedostarczonych jeszcze dostaw.
 • Uznane przez nas jako sporne lub nieprawomocne kontrżądania pod naszym adresem ze strony Kupującego nie upoważniają go ani do wstrzymania płatności, ani wystawiania not lub rachunków.
 • Sprzedający może powstrzymać się od spełnienia swych obowiązków umownych, jeśli po zawarciu umowy okazało się, że Kupujący nie spełnił jakiejś ważnej części swego zakresu obowiązków. Sprzedawca ma prawo tak długo powstrzymywać się od swych świadczeń umownych, aż otrzyma za to stosowną rekompensatę. Jeśli Kupujący nie złoży zabezpieczenia w rozsądnie wyznaczonym przez Sprzedającego terminie, wtedy Sprzedający ma prawo wycofać się z umowy. Jeśli Sprzedający dokonał już wysyłki towaru zanim okazało się, że Kupujący nie spełnił istotnej części swego zakresu obowiązków, wtedy Sprzedający ma prawo sprzeciwić się przekazaniu towaru Kupującemu.
 • W razie spóźnienia płatności zastosujemy przepisy prawa według artykułu 107-109 OR.

5. Zastrzeżenie własności

 • Cały dostarczony przez nas towar pozostaje naszą własnością aż do ostatecznego spełnienia wszystkich naszych żądań odnoszących się do niego.
 • W razie braku dokonania płatności, sprzedający zastrzega sobie prawo do naniesienia zastrzeżenia własności w rejestrze zastrzegania własności w miejscu siedziby lub zamieszkania Kupującego. Koszty takiego naniesienia ponosi Kupujący.

6. Gwarancja, odpowiedzialność cywilna

 • Reklamacje odnośnie wad i usterek należy pisemnie zgłaszać natychmiast po przyjęciu towaru w terminie do 8 dni, przy czym należy dokładnie nazwać i opisać przypuszczalną usterkę lub wadę. W razie wystąpienia usterki należy natychmiast po jej wykryciu zgłosić ją na piśmie, jednak nie później niż trzy miesiące po otrzymaniu towaru. W razie spóźnionej informacji wszelkie roszczenia gwarancyjne stają się nieważne. Gwarancja sprzedawcy ogranicza się jedynie do wad produkcyjno-materiałowych, które zgodnie ze swoim wyborem może usunąć poprzez naprawę lub dostawę uzupełniającą lub zamienną. Całkowicie wyklucza się roszczenia Kupującego odnośnie odszkodowania, anulowania zakupu lub redukcji ceny zakupu. Jeśli dostawa dodatkowa lub zamienna nie jest możliwa lub spotkała się z odmową z naszej strony, wtedy w razie wadliwej dostawy zwracamy udokumentowaną cenę zakupu.
 • Uszkodzenia spowodowane zewnętrznymi czynnikami mechanicznymi, chemicznymi lub fizycznymi (uszkodzenia transportowe) nie są uważane za usterki lub wady. Takie szkody należy zgłaszać punktowi wysyłkowemu dostawy lub spedytorowi i od nich dochodzić odszkodowań. Wyklucza się wszelkie dalej idące roszenia. Odnosi się to w szczególności do roszczeń o odszkodowania za szkody, które nie dotknęły bezpośrednio towarów (szkód pośrednich).

7. Ograniczenie odpowiedzialności, przedawnienie

 • Z powodu naruszenia obowiązków umownych i pozaumownych, w szczególności z powodu niemożności, zwłoki lub zadłużenia przy inicjowaniu zlecenia oraz przy niedozwolonym postępowaniu odpowiadamy – również za naszych pracowników – tylko w przypadku zamierzonego lub rażącego niedbalstwa z ograniczeniem do szkód dających się przewidzieć przy zawieraniu umowy. Sprzedawca w żadnym przypadku nie odpowiada za utracone zyski i szkody pośrednie.
 • Ograniczenia te nie są stosowane w przypadku zawinionego działania przeciwko istotnym obowiązkom umownym, o ile osiągnięcie celu umowy zostało zagrożone, w przypadku przymusowej odpowiedzialności według ustawy o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za produkt, w razie zagrożenia życia, ciała lub zdrowia oraz również w razie złośliwego przemilczenia usterki z naszej strony i gdy jej brak gwarantowaliśmy. Zasady, na kim spoczywa obowiązek dowodu pozostają nienaruszone.
 • O ile nie uzgodniono inaczej, wszelkie roszczenia umowne wysuwane przez Kupującego wobec nas tytułem dostaw towarów wygasają w ciągu roku od daty dostawy. Z tego pozostają w mocy roszczenia co do odpowiedzialności za działania celowe lub rażące niedbalstwo oraz przedawnienie ustawowego prawa do regresu. W takich przypadkach dostawa dodatkowa lub zamienna nie rozpoczyna biegu okresu przedawnienia.

8. Prawa autorskie, patentowe, ochrona marki

 • W odniesieniu do ofert, projektów, rysunków i pozostałej dokumentacji zastrzegamy sobie prawo własności oraz prawa autorskie; materiały te wolno udostępniać osobom trzecim wyłącznie za naszą zgodą. Rysunki oraz inne dokumenty załączone do ofert należy na nasze żądanie zwrócić.
 • Jeśli dostarczymy wyroby według przekazanych przez Kupującego rysunków, modeli, wzorów lub innych dokumentacji, wtedy przejmuje on na siebie obowiązek nienaruszenia niematerialnych praw własności osób trzecich. Jeśli osoby trzecie powołując się na prawa do własności materialnej zabraniają nam produkcji i dostawy takiego rodzaju obiektów, mamy prawo – bez obowiązku sprawdzania podstaw prawnych – zatrzymać wszelkie czynności i prace oraz wystąpić w razie winy ze strony Kupującego o odszkodowanie. Kupujący zobowiązuje się oprócz tego do chronienia nas przed wszelkimi wynikającymi z tego roszczeniami osób trzecich.
 • Prawa autorskie, patentowe i własność marki oraz know-how, a także praktyczna wiedza wynikająca z doświadczenia, jak ta wynikająca z rysunków i planów, pozostaje naszą własnością. Zabrania się bez naszej wyraźnej zgody na ich reprodukcję, stosowanie i przekazywanie osobom trzecim.

9. Elementy próbne, formy, narzędzia

 • Jeśli Kupujący w celu realizacji zlecenia dostarczyć ma elementy próbne, formy lub narzędzia, wtedy zobowiązany jest je dostawić do zakładu produkcyjnego w uzgodnione miejsce punktualnie, nieodpłatnie i bezusterkowo oraz z pewną nadwyżką przewidującą ewentualne odpady. Jeśli tak nie jest, wtedy jest on zobowiązany ponieść spowodowane przez siebie koszty i konsekwencje następstw.
 • Wykonanie elementów próbnych włącznie z kosztami form i narzędzi finansuje Kupujący.
 • Prawa własności do form, narzędzi i pozostałych urządzeń niezbędnych do wyprodukowania zamówionych części przysługują według uzgodnień Jeśli formy, narzędzia lub urządzenia przed wykonaniem zlecenia są bezużyteczne, wtedy jesteśmy obciążeni kosztem ich wykonania. Zobowiązujemy się do przechowywania na nasz koszt w gotowości form, narzędzi i pozostałych urządzeń w ciągu co najmniej dwóch lat od ostatniego użycia.
 • W odniesieniu do dostarczonych przez Kupującego narzędzi, form i pozostałych urządzeń nasza odpowiedzialność ogranicza się do staranności obchodzenia się z nimi, jak z własnymi składnikami majątkowymi. Koszty serwisowania i konserwacji ponosi Kupujący. Nasz obowiązek przechowywania wygasa – niezależnie od praw własności Kupującego – najpóźniej po dwóch latach od ostatniej produkcji z danej formy lub narzędzia.

10. Postanowienia końcowe

 • Zmiany i uzupełnienia do niniejszych postanowień wymagają formy pisemnej. Dotyczy to również ogólnej rezygnacji z wymogu stosowania formy pisemnej.
 • Umowy kupna-dostawy oraz wynikające z nich prawa i obowiązki można przenosić na inne osoby jedynie za zgodą drugiej strony umowy.
 • O ile umowa nie przewiduje inaczej, to miejscem spełnienia wszystkich świadczeń i dostaw z niej wynikających jest miejsce dostawy.
 • Jeśli z jakichś powodów jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest prawnie nieskuteczne częściowo lub w całości, wtedy nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Strony umowy zgadzają się na postanowienia zastępcze, które w swej regulującej treści będą w stanie możliwie jak najlepiej zastąpić postanowienia prawnie nieskuteczne.
 • Wszelkie umowy podlegają wyłącznie prawodawstwu szwajcarskiemu przy wykluczeniu Traktatu Organizacji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowym obrocie towarowym z dnia 11 kwietnia 1980 roku oraz traktatu dotyczącego prawa odnośnie międzynarodowych umów kupna przedmiotów ruchomych z 15 czerwca 1955 roku.
 • W razie wystąpienia różnicy zdań, strony umowy w postępowaniu przedsądowym dążyć będą do zawarcia zadowalającego porozumienia.
 • Do rozstrzygania wszelkich sporów prawnych w związku z poszczególnymi umowami kupna i dostawy właściwe są wyłącznie odpowiednie sądy w Zug. Zastrzega się prawo FMT Fluid Management Technologies Swiss AG do pozwania Kupującego w jego miejscu siedziby lub zamieszkania.