Vilkår og betingelser

Tilstand 01.08.2007

FMT Swiss AG
Fluid Management Technologies Swiss AG
Gewerbestrasse 6
6330 Cham / Schweiz

1. Anvendelsesområde, Tilbud

 • Disse alminnelige forretningsvilkårene gjelder for alle FMT Fluid Management Technologies Swiss AGs (heretter “selger”) kjøp fra og leveringer til kunder (heretter “kjøper”), så fremt ikke annet er avtalt. Disse våre forretningsvilkårene går foran alle andre betingelser som enten er tilsendt av kunden eller er en del av deres dokumenter.
 • Tilbudet er uforpliktende. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i design som følge av salgstekniske årsaker. Avtaler, spesielt muntlige avtaler, tilslag, garantier og spesielle forsikringer fra våre selgere er først bindende med vår skriftlige bekreftelse.
 • De til tilbudet tilhørende tegninger, illustrasjoner, tekniske data, referanser til standarder så vel som uttalelser i reklamemateriale er ikke å regne som tilstandsbeskrivelser, Egenskapsforsikringer eller garantier, med mindre de ikke uttrykkelig og skriftlig er betegnet som det.
 • Eventuelle avvik på leverte varer fra tilbud, mønstre, prøve- og forlevering er tillatt så lenge dette er i overenskomst med de alltid gjeldende DIN/EN-standarder eller andre relevante tekniske standarder.

2. Kontraktsinngåelse, priser

 • Våre tilbud er uforpliktende. Innen rimelige grenser tas det forbehold om tekniske forandringer slik som endringer i form, farge og/eller vekt.
 • Prisene i henhold til vår prisliste er uforpliktende og ikke bindende for oss.
  De kan uten forvarsel endres, så fremt ikke annet er avtalt. Prisene er ekslusiv MVA, frakt, porto og emballasje.

3. Levering

 • Leveringsfrister og datoer er overholdt når varene er levert innen fristens utløp til speditør/befrakter.
 • Leveringsfristen vil i rimelig grad bli forlenget i forbindelse med arbeidskonflikter, spesielt streik og lockout samt uforutsette omstendigheter utenfor vår kontroll, så sant slike omstendigheter ikke beviselig i betydelig grad påvirker ferdigstillelsen eller leveransen av varene. Dette gjelder også når omstendighetene inntreffer hos våre leverandører. Slike omstendigheter meddeler vi kjøperen omgående. Disse bestemmelsene gjelder også for leveringsdatoer. Hvis kontrakten blir urimelig for en av de to partene på grunn av de oven for nevnte grunner, kan de trekke seg fra kontrakten.
 • Bruksrett og risiko overføres til kjøper ved overlevering av varen til en speditør eller befrakter. Dette gjelder også for delleveringer, også når gratis hjemkjøring er avtalt. Plikter og kostnader for lossing bæres av kjøperen. Vi sørger kun for forsikring når det bes om dette, og da på kjøperens bekostning.
 • Vi har innenfor rimelighetens grenser rett til å foreta delleveranser. For spesialbestillinger er det tillatt med en leveranse som avviker fra totaltmengden med inntil 10% (mindre eller mer).
 • For suksessive bestillinger er vi berettiget til å fremstille den totale ordremengde samlet. Eventuelle endringsønsker kan ikke aksepteres etter at oppdraget er plassert, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Suksessive datoer og mengder kan, så lenge det ikke er inngått noen faste avtaler, bare utføres innenfor rammene av våre forsynings- og produksjonsmuligheter. Blir varen ikke bestilt som kontraktsmessig avtalt er vi berettiget,etter en rimelig tidsfrist, å beregne varen som levert.
 • For mindre bestilte mengder, som ikke kan fremstilles kostnaddekkende, kan det pålegges en tilleggsavgift.
 • For retursendinger som er ikke skyldes feil hos oss, blir det beregnet et fradrag på 20% av brutto-returbeløpet, på kreditnotaer.

4. Betaling

 • Fakturaene skal betales uten fradrag innen 30 dager etter fakturadato, med mindre annet ikke er skriftlig avtalt.
 • Eventuelle avtalte kontantrabatter henviser alltid bare til fakturaverdien, eksklusive frakt og emballasje, og forutsetter at kjøperens samtlige forfalte utesteående beløp er betalt på tidspunktet for rabatten.
 • Det som avgjør hvor vidt betalingsfristen er overholdt og rabatten innvilges er datoen for innbetaling eller innlagt betalingsoppdrag i nettbank. Hvis betalingsfristen faller på en lørdag, søndag eller helligdag, kan utbetallingen utføres på neste virkedag. Sjekker er først gyldige som betalingsmiddel fra det tidspunktet de blir innløst.
 • Dersom betaling ikke finner sted innen fristen fastsatt i artikkel 4.1, kan selger, etter at denne datoen er passert, informere kjøper om at betalingsfristen er misligholdt og kreve 8% morarent pluss purregebyr fra denne dato. Materiale levert av oss forblir vår eiendom til hele den avtalte kjøpesummen er mottatt.
 • Når vår betalingsfrist ikke overholdes, fritar dette oss fra alle leveringsforplikteler, men kjøper er ikke fritatt fra sine kjøpsforpliktelser. Når kjøperen har misligholdt betalingen, har selger, med forutgående varsel, rett til å kreve forskuddsbetaling for resten av ordren og holde tilbake leveranser som ennå ikke er utført.
 • Bestridte eller ikke-rettskraftige fremførte motkrav mot oss fra kjøperen medfører ikke rett til verken tilbakeholdelse av betaling eller kompensasjon.
 • Selger kan utsette å oppfylle sine forpliktelser hvis det etter inngåelse av kontrakt fastsettes at kjøperen ikke vil oppfylle en vesentlig del av sine forpliktelser. Selger har rett til å tilbakeholde sine tjenester frem til vederlaget er sikret. Hvis det ikke fremskaffes noen sikkerhet for innskuddet innen rimelig frist fastsatt av selger, har selger rett til å heve kontrakten. Hvis selger allerede har sendt varene før det viser seg at kjøperen ikke kommer til å oppfylle en vensentlig del av sine forpliktelser, kan selger motsette seg at varen blir utlevert til kjøper.
 • I tilfelle av betalingsforsinkelse kommer de lovbestemmelsene i artikkel 107 – 109 OR til anvendelse.

5. Eiendomsforbehold

 • Alle leverte varer forblir vår eiendom frem til samtlige fordringer er oppfylt angående denne varen.
 • Selger forbeholder seg ved uteblitt betaling retten til å registrere salgspant ihht den norske panteloven. Kostnaden for en slik registrering av salgspant påføres kjøperen.

6. Garanti, ansvar

 • Klager skal umiddelbart etter mottak av varen, senest innen 8 dager, meddeles skriflig med detaljerte beskrivelser av manglene. I tilfelle av skjulte feil skal disse meddeles skriftlig så snart de oppdages, men ikke senere enn tre måneder etter mottak av varen. Forsinket varsel om mangler vil oppheve alle krav i forhold til garanti. Selgers ansvar er begrenset til produksjons- eller materialfeil, som selger kan velge å løse ved hjelp av reparasjon eller erstatning. Kjøper har ikke rett til å fremme erstagningskrav, heve kontrakten eller få kjøpesummen redusert. Er vi ikke i stand til å foreta en suppleringslevranse eller vi avviser en slik leveranse, vil vi i de tilfeller hvor feil er påvist erstatte kjøpsprisen.
 • Skader som følge av ytre mekaniske, kjemiske eller fyiske forhold (transportskader) regnes ikke som mangler. Slike skader skal gjøres opp direkte mot postkontor som utleverer varen eller speditøren. Alle andre krav er utelukket. Dette gjelder spesielt for skader som ikke har skjedd direkte på varene (følgeskader).

7. Ansvarsbegrenselse, foreldelse

 • Ved brudd på kontrakts og ikke-kontraktsmessige forpliktelser, spesielt på grunn av teknisk umulighet, forsinkelse, gjeld som følge av forsinkelser ved igangsettelser av kontrakten og ulovlige handlinger, har vi og våre ansatte kun i tilfeller av forsett eller grov uaktsomhet et ansvar som er begrenset til synlig skade ved avslutning av kontrakten. Selger er ikke ansvarlig for tapt fortjeneste eller følgeskader.
 • Disse restriksjonene gjelder ikke ved straffbare brudd på essensielle kontraktsforpliktelser som fører til at kontraktsoppfyllelsen står i fare, eller i tilfeller av obligatorisk ansvar som følge av produktansvarsloven, eller ved skader på liv, kropp og helse med mindre vi med vilje har skjult mangler ved produktet eller feilaktig garantert at feil ikke eksisterer. Reglene vedrørende bevisbyrde forblir upåvirket.
 • Med mindre ikke annet er avtalt, skal alle kontraksmessige krav kjøper måtte ha overfor oss i anledning av eller i sammenheng med levering av varen fremmes innen et år etter levering av varen. Dette påvirker ikke vårt ansvar for forsettelige og grovt uaktsomme pliktforsømmelser, det er heller ingen tidsbegrensning på slike krav. I tilfeller av etterleveringer, begynner ikke foreldelsesfristen å løpe igjen.

8. Opphavsrett, patenter og varmerkerettigheter

 • Vi beholder eierskap og opphavsrett til tilbud, utkast, tegninger og andre dokumenter; de kan kun gjøres tilgjengelige for tredjepart etter avtale med oss. Tegninger og andre dokumenter relatert til tilbuder skal returneres oss på forespørsel.
 • Så fremt vi har levert varen i henhold til tegninger, modeller, design eller andre dokumenter kjøper har gitt oss, har kunden ansvaret for å sikre at tredjeparts patent- eller eiendomsretter ikke blir krenket. Hvis en tredjepart nekter oss å produsere og levere slike produkter ved å vise til industrielle eiendomsrettigheter, har vi, uten å måtte vurdere juridiske rettigheter, rett til å suspendere alle relevante aktiviteter og kreve erstatning fra kjøperen. Kjøper er forpliktet til også å holde oss skadeløse fra alle krav fra tredjepart knyttet til dette.
 • Opphavsrett, patent- og varmerkerettigheter så vel som kunnskap og praktisk erfaring som også kommer til uttrykk i tegninger og prosjekter, forblir vår eiendom. Det er ikke tillatt å reprodusere, bruke eller gi disse videre til tredjepart uten vårt uttrykkelige samtykke.

9. Testdeler, former, verktøy

 • Hvis kjøperen har bidratt med testdeler, former eller vertkøy til oppdragsgjennomføringen, skal disse avlevers gratis, i rimelig mengde med tanke på eventuelle skader og uten feil til avtalt produksjonssted til avtalt tid. Hvis så ikke skjer, blir påfølgende kostander og andre konsekvenser belastet kjøperen.
 • Produksjon av testdeler inkludert kostnader for former og verkøy belastes kjøperen.
 • Eiendomsretten til former, verktøy og andre enheter som kreves for fremstillingen av bestilte deler, reguleres av den inngåtte avtalen. Hvis former, verktøy eller andre enheter blir ubrukelige før oppfyllesen av oppdraget, belastes utskiftningskotnadene oss. Vi forplikter oss på vår bekostning å holde former, verktøy og andre enheter i minst to år etter siste bruk.
 • Når det gjelder verktøy, former og spesielle enheter fremskaffet av kjøper, plikter vi å behandle disse på samme vis som våre egne. Vår oppbevaringsplikt opphører, uavhengig av kjøpers eiendomsrett, senest to år etter siste ferdigstillelse med former eller verktøy.

10. Avsluttende bestemmelser

 • Endringer og tillegg til disse bestemmelsene skal være skriftlige. Det gjelder også fraskrivelse av skriftformkravet.
 • Kjøps- og leveringsbetingelser samt individuelle rettigheter og forpliktelser som følger av disse kan kun overføres med samtykke fra den andre kontraktspart.
 • Så fremt ikke annet er bestemt i avtalen, er rettsinnstansens bestemmlesessted for alle kontraktsmessig utestående leveranser og tjenester, utleveringsstedet.
 • Skulle det skje at en eller flere bestemmelser i disse generelle salgs- og leverings vilkårene og bestemmelsene er helt eller delvis ugyldige, forblir de gjenværende bestemmelsene uendret. Kontraktspartene blir enige om erstatningssbestemmelser som ligger så nært opptil de ugyldige reglene som mulig.
 • Alle kontakter er utelukkende underlagt sveitsisk lov med utelukkelse av FNs overenskomst om internasjonalt varesalg av 11. april 1980, og overenskomsten vedrørende internasjonalt løsøresalg av 15. juni 1955 anvendes.
 • Ved uenighet skal partene i så stor utstrekning som mulig søke å finne en minnelig løsning for de bringer saken til retten.
 • Ordinære domstoler i Zug/CH har eksklusiv jurisdiksjon og bestemmer i alle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med de enkelte kjøp og leveransekontrakter. FMT Fluid Management Technologies Swiss AG forebeholder seg retten til å saksøke kjøper på hans adresse eller bosted.