Käyttöehdot

Tila 01.08.2007

FMT Swiss AG
Fluid Management Technologies Swiss AG
Gewerbestrasse 6
6330 Cham / Schweiz

1. Voimassaoloalue, tarjoukset

 • Nämä Yleiset Sopimusehdot pätevät kaikkiin FMT Fluid Management Technologies Swiss AG:n (jäljempänä «myyjä») asiakkaan (jäljempänä «ostaja») kanssa solmittuihin kauppa- ja toimitussopimuksiin, ellei toisin ole sovittu. Niitä sovelletaan joka tapauksessa ennen muita ehtoja, jotka ostaja on lähettänyt tai ovat tämän kirjallisissa asiapapereissa.
 • Tarjoukset ovat sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin rakennus- tai myyntiteknisistä syistä. Myyntitoimihenkilöidemme taholta tehdyt sopimukset, erityisesti suulliset lisäsopimukset, lupaukset, takuut ja muut vakuutukset tulevat sitoviksi vasta, kun olemme ne kirjallisesti vahvistaneet.
 • Tarjoukseen kuuluvat asiakirjat, kuten piirrokset, kuvat, tekniset tiedot, viittaukset standardeihin sekä mainosvälineissä tehdyt lausunnot eivät ole mitään sitovia ominaisuuskuvauksia,ominaisuusvakuutuksia tai takuita, ellei niitä ole nimenomaisesti ja kirjallisesti tällaisiksi nimetty.
 • Toimituskohteen mahdolliset poikkeamat tarjouksiin, malleihin, koe- ja esitoimituksiin nähden ovat sallittuja kulloinkin voimassaolevien DIN/EN-standardien tai muiden asianmukaisten teknisten standardien mukaisesti.

2. Sopimuksen solmiminen, hinnat

 • Tarjouksemme ovat sitoumuksetta. Pidätämme kohtuuden rajoissa oikeuden teknisiin muutoksiin sekä muutoksiin, jotka koskevat muotoa, väriä ja/tai painoa.
 • Hintaluettelomme mukaiset hinnat ovat sitoumuksetta eivätkä ole meidän puoleltamme sitovia.
  Ne voidaan ajankohdasta riippumatta muuttaa ilman etukäteistä ilmoitusta, ellei toisin ole sovittu.
  Hinnat on ilmoitettu ilman alv., kuljetus-, posti- ja pakkauskustannuksia.

3. Toimitus

 • Toimitusjaksoja ja -määräaikoja katsotaan noudatetuksi, kun niiden päättymiseen mennessä toimituskohde on luovutettu kuljetusliikkeelle/huolintaliikkeelle.
 • Toimitusmääräajat pitenevät kohtuullisessa määrin, jos toimitus viivästyy työtaistelujen, erityisesti lakon tai saarron johdosta sekä ennalta arvaamattomien esteiden ilmetessä, jotka ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, siinä määrin kuin sellaiset esteet todistettavasti vaikuttavat huomattavasti toimituskohteen valmistukseen tai luovutukseen. Tämä pätee myös, kun nämä olosuhteet koskevat alihankkijoitamme. Mainitut olosuhteet ilmoitamme ostajalle viipymättä. Nämä järjestelyt koskevat vastaavasti myös toimitusajankohtia. Jos sopimuksen täyttäminen käy jommallekummalle osapuolelle yllä mainituista syistä kohtuuttomaksi, niin hän voi perua sopimuksen.
 • Hyöty ja riski siirtyvät ostajalle, kun tavara luovutetaan kuljetusliikkeelle tai huolintaliikkeelle. Tämä koskee myös osatoimituksia ja myös silloin, kun on sovittu toimituksesta rahditta tai vapaasti määräpaikkaan. Tavaran purkauksesta koituvat velvollisuudet ja kulut tulevat ostajan osalle. Vakuutuksesta huolehdimme vain ostajan vaatimuksesta ja hänen kustannuksellaan.
 • Olemme kohtuullisessa määrin oikeutettuja osatoimituksiin. Erikoisvalmisteiden osalta ovat toimitukset sallittuja, jotka poikkeavat sovitusta määrästä 10 % sen yli tai ali.
 • Ns. kotiinkutsutilauksissa olemme oikeutettuja valmistamaan tai valmistuttamaan koko tilatun määrän kerralla. Mahdollisia muutostoivomuksia ei voida ottaa enää huomioon tilauksen teon jälkeen, ellei tästä ole nimenomaisesti sovittu. Tilausaikoja ja -määriä voidaan noudattaa vain toimitus- ja valmistusmahdollisuuksiemme puitteissa – ellei tästä ole tehty kiinteitä sopimuksia. Ellei tavaraa kutsuta sopimuksen mukaan, olemme oikeutettuja, kohtuullisen lisäajan jälkeen, laskemaan sen toimitetuksi.
 • Pienmääriä koskevissa tilauksissa, joita ei voida käsitellä kuluja peittävästi, vaaditaan tilauskululisämaksu.
 • Paluutoimituksista, jotka eivät ole meidän vastuullamme, vähennetään 20 % bruttopalautussummasta hyvityksenä.

4. Maksaminen

 • Laskut on maksettava 30 vuorokauden kuluessa laskutuspäivämäärästä lukien netto ilman minkäänlaisia vähennyksiä, ellei muusta ole kirjallisesti sovittu.
 • Mahdollisesti sovittu kassa-alennus koskee aina vain laskun määrää ilman kuljetus- ja pakkauskustannuksia ja edellyttää, että kaikki kassa-alennuksen hetkellä erääntyneet ostajan velat on maksettu.
 • Maksujen erääntymisen noudattamisessa ja kassa-alennuksessa on ratkaisevana tekijänä postisiirron tai pankille annetun maksumääräyksen arvopäivä. Mikäli eräpäivä sattuu lauantaille, sunnuntaille tai lakisääteiselle juhlapäivälle, niin maksu voidaan suorittaa seuraavana arkipäivänä. Sekit katsotaan maksetuiksi vasta niiden lunastuksen hetkellä.
 • Ellei maksua suoriteta artiklassa 4.1 määrätyn erääntymisajan aikana, on myyjä oikeutettu tämän määräajan jälkeen asettamaan määräämänsä maksuajan jälkeen ostajan maksuviiveeseen ja vaatimaan erääntymisajasta lähtien 8 % viivästyskorkoa sekä perintäkulut. Toimittamamme materiaali pysyy myyjän omistuksessa, kunnes sovittu kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan.
 • Maksuehtojemme noudattamatta jättäminen vapauttaa meidät toimitusvelvollisuudesta, ei kuitenkaan ostajaa vastaanottovelvollisuudestaan. Jos ostaja on joutunut maksuviiveeseen, on myyjä maksukehoituksen jälkeen oikeutettu vaatimaan tulevista tilauksista etukäteismaksun ja pitämään itsellään vielä suorittamattomat toimitukset.
 • Ostajan kiistämämme tai ei tuomioistuimessa todetut vastavaatimukset eivät oikeuta häntä maksujen pidättämiseen tai hyvittämiseen.
 • Myyjä voi keskeyttää velvollisuuksiensa täyttämisen, jos sopimuksen solmimisen jälkeen käy ilmi, että ostaja ei tule täyttämään olennaista osaa velvollisuuksistaan. Myyjä on oikeutettu pidättämään suorituksensa niin kauan, kunnes hänelle taataan vastasuorituksen toimeenpano. Ellei myyjän asettaman kohtuullisen määräajan kuluessa suoriteta vakuutta, on myyjä oikeutettu purkamaan sopimuksen. Jos myyjä on jo lähettänyt tavaran ennen kuin käy ilmi, että ostaja ei tule täyttämään olennaista osaa velvollisuuksistaan, voi myyjä kieltää tavaran luovuttamisen ostajalle.
 • Maksun viivästyksessä sovelletaan Sveitsin lakimääräisiä määräyksiä Art. 107-109 OR mukaan.

5. Omistuksen pidätys

 • Pidätämme omistusoikeuden kaikkiin toimittamiimme tavaroihin, kunnes ostaja on täyttänyt kaikki saatavamme koskien näitä tavaroita.
 • Myyjä pidättää itsellään oikeuden ostajan jättäessä maksun suorittamatta kirjauttaa omistuksen pidätyksen ostajan asuinpaikan omistuksenpidätysrekisteriin (Sveitsi). Kirjaamiskulut tulevat ostajan maksettaviksi.

6. Takuu, vastuu

 • Valitukset on tehtävä kirjallisesti heti tavaran vastaanottamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 8 vuorokauden kuluessa, jolloin väitetty puute on nimettävä yksityiskohtaisesti. Siinä tapauksessa, että puute on piilevä, on valitus tehtävä kirjallisesti heti puutteiden havaitsemisen jälkeen, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tavaran vastaanottamisen jälkeen. Ellei ilmoitusta tehdä ajallaan, raukeavat kaikki takuuvaatimukset. Myyjän myöntämä takuu rajoittuu valmistus- tai materiaalivirheisiin, jotka hän voi saattaa sopimuksenmukaiseksi valintansa mukaan joko korjaamalla tai vaihtamalla tavaran. Ostajan esittämät vahingonkorvausvaateet, kaupan muuttaminen tai kauppahinnan alentaminen on poissuljettu. Ellemme voi tai emme suostu toimittamaan tavaraa virheellisen tilalle, korvaamme kauppahinnan todistetun virhetoimituksen tapauksessa.
 • Ulkoisista mekaanisista, kemiallisista tai fyysisistä vaikutuksista johtuvat vauriot (kuljetusvauriot) eivät ole puutteita. Valitukset tällaisista vaurioista on esitettävä suoraan tavaran luovuttavalle postiasemalle tai kuljetusliikkeelle. Kaikki muut vaatimukset ovat poissuljettuja. Tämä koskee erityisesti korvausvaatimuksia vahingoista, jotka eivät ole syntyneet tavarasta itsessään (puutteesta johtuvat seurannaisvahingot).

7. Vastuunrajoitus, vanheneminen

 • Sopimuskohtaisten ja sopimuksen ulkoisten velvollisuuksien loukkaamisesta, erityisesti ylivoimaisuuden, viivästyksen, sopimuksen laatimisessa tehdyn tuottamuksen ja kielletyn toimenpiteen takia, olemme vastuussa – myös toimihenkilöidemme puolesta – vain tahallisuuden ja törkeän huolimattomuuden ollessa kyseessä rajoittuen sopimusta solmittaessa ennakoitaviin vahinkoihin. Myyjä ei missään tapauksessa vastaa saamatta jääneistä voitoista ja seurannaisvahingoista.
 • Nämä rajoitukset eivät päde tuottamuksellisessa rikkomimessa olennaisia sopimusvelvollisuuksia vastaan, sikäli kuin sopimuksen tarkoituksen saavuttaminen vaarantuu, pakottavissa vastuutapauksissa tuotevastuulain mukaan, hengen, ruumiin tai terveyden loukkaamisessa eivätkä myöskään silloin, kun ja mikäli olemme vilpillisesti vaienneet asian puutteista tai olemme taanneet niiden puuttuvan. Todistustaakkaa koskevat säännöt pysyvät tästä riippumattomina.
 • Ellei toisin ole sovittu, vanhenevat sopimuskohtaiset vaatimukset, jotka syntyvät ostajan hyväksi meitä kohtaan johtuen tavaran toimituksesta tai sen yhteydessä, vuoden kuluttua tavaran toimituksesta. Tämä ei koske vastuutamme, joka johtuu tahallisista ja törkeän huolimattomasti aiheutetuista velvollisuudenloukkauksista sekä lainmukaisten takautumisoikeuksien vanhenemista. Lisätoimitustapauksissa vanhenemisaika ei ala uudelleen.

8. Tekijänoikeudet, patentti- ja merkkioikeudet

 • Tarjouksiin, luonnoksiin, piirustuksiin ja muihin asiakirjoihin pidätämme omistus- ja tekijänoikeuden; ne saadaan saattaa kolmansien haltuun vain meidän suostumuksellamme. Tarjouksiin kuuluvat piirustukset ja muut asiakirjat on palautettava vaadittaessa.
 • Mikäli olemme toimittaneet ostajan luovuttamien piirustusten, mallineiden, mallikappaleiden tai muiden asiakirjojen mukaisesti valmistettuja esineitä, ottaa ostaja vastuun siitä, että kolmansien teollis- tai tekijänoikeuksia ei loukata. Jos kolmas osapuoli kieltää meiltä tällaisten esineiden valmistuksen ja toimituksen teollis- ja tekijänoikeuksiin vedoten, olemme oikeutettuja – ilman että olemme velvollisia tarkistamaan oikeudellisen tilanteen –, lopettamaan toiminnan ja ostajan tuottamuksesta johtuvana vaatimaan vahingonkorvausta. Ostaja velvoittautuu lisäksi tässä tapaukseesa hyvittämään vahingot, jotka saattavat koitua meille kolmansien esittämistä vaatimuksista.
 • Tekijänoikeudet, patentti- ja merkkioikeudet sekä taitotieto ja käytännön kokemustieto, mikä on nähtävissä myös piirustuksissa ja projekteissa, pysyvät meidän omaisuutenamme. Ei ole sallittua toisintaa, käyttää tai luovuttaa näitä kolmansille.

9. Koekappaleet, muotit, työkalut

 • Jos ostajan on asetettava käyttöön toimeksiannon suorittamista varten koekappaleita, muotteja tai työkaluja, nämä on toimitettava vapaasti tuotantolaitokseen sovitussa määrin, muussa tapauksessa sopivalla ylimäärällä mahdollisten hukkakappaleiden varalta, ajoissa, kuluitta ja puutteitta. Ellei näin tapahdu, lankeavat tästä aiheutuvat kustannukset ja muut seuraukset hänen vastuulleen.
 • Ostaja vastaa koekappaleiden valmistuksesta aiheutuvista kuluista mukaanlukien muoteista ja työkaluista johtuvat kulut.
 • Tiettyjen osien valmistuksessa tarvittavien muottien, työkalujen ja muiden tuotantovälineiden omistusoikeudet määräytyvät sen mukaan, kuinka on sovittu. Jos muotit, työkalut tai muut välineet menevät käyttökelvottomiksi ennen tilauksen täytäntöönpanoa, niiden korvaamisesta aiheutuvat kulut tulevat meidän maksettaviksemme. Sitoudumme pitämään muotit, työkalut ja muut välineet valmiina vähintään kahden vuoden ajan niiden viimeisestä käytöstä omalla kustannuksellamme.
 • Vastuumme ostajan käyttöömme asetetuista työkaluista, muoteista ja muista välineistä rajoittuu saman huolellisuuden puitteisiin, jota noudatamme oman omaisuutemme suhteen. Ostaja maksaa huollosta ja hoidosta aiheutuvat kustannukset. Säilytysvelvollisuutemme päättyy – ostajan omistusoikeuksista riippumatta – viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä, kun muottia tai työkalua on viimeksi käytetty valmistuksessa.

10. Loppusäännökset

 • Näiden säännösten muuttaminen tai täydentäminen on tehtävä kirjallisessa muodossa. Tämä pätee myös mahdolliseen kirjallisesta muodosta luopumiseen.
 • Osto- ja toimitussopimuksia sekä näistä johtuvia yksittäisiä oikeuksia ja velvollisuuksia saa siirtää vain toisen sopimusosapuolen suostumuksella.
 • Ellei sopimuksessa erityisesti määrätä, on suorituspaikka kaikista sopimuksen perusteella kuuluvista toimituksista ja suorituksista toimituspaikka.
 • Jos joistakin syistä näiden Yleisten Myynti- ja Toimitusehtojen yksi tai useampi säännös on kokonaan tai osittain mitätön tai tulee mitättömäksi, silloin pätevät muut säännökset muuttumatta edelleen. Sopimusosapuolet sopivat korvaavista määräyksistä, jotka ovat säännössisällöltään mahdollisimman lähellä mitättömäksi tulleita säännöksiä.
 • Kaikkiin sopimuksiin sovelletaan yksinomaan Sveitsin lakia pois lukien Yhdistyneiden kansakuntien sopimuksen 11. huhtikuulta 1980 sopimuksen solmimisesta irtainten tavaroiden kansainvälisessä kaupassa ja sopimuksen koskien irtainten tavaroiden kansainvälisessä kaupassa sovellettavaa lakia 15. kesäkuulta 1955.
 • Erimielisyyksissä sopijapuolet pyrkivät mahdollisuuksien mukaan sovintoratkaisuun ennen oikeustuomioistuimeen menoa.
 • Oikeudelliset riita-asiat, jotka johtuvat yksittäisistä kauppa- ja toimitussopimuksista tai syntyvät niiden yhteydessä, annetaan yksinomaan Zugin siviilituomioistuinten ratkaistaviksi. FMT Fluid Management Technologies Swiss AG pidättää oikeuden nostaa kanteen ostajan toimi- tai asuinpaikassa.