ÁÜF

2007.08.01-i állapot

FMT Swiss AG
Fluid Management Technologies Swiss AG
Gewerbestrasse 6
6330 Cham / Schweiz

1. Érvényesség, ajánlatok

 • Ezek az Általános Üzleti Feltételek az FMT Fluid Management Technologies Swiss AG (a továbbiakban «Eladó») és ügyfelei (a továbbiakban «Vevő») közötti adásvételi és szállítási szerződésekre érvényesek, amennyiben a felek nem kötnek ettől eltérő megállapodást. Ezek a feltételek mindenképpen előnyt élveznek a Vevő által megküldött vagy annak dokumentumain található, másképpen szóló feltételekkel szemben.
 • Az ajánlatok kötelezettség nélküliek. Fenntartjuk a jogot, hogy konstrukciós vagy értékesítés-technikai okokból a termékeket megváltoztassuk. A megállapodások, különösen értékesítési munkatársaink szóbeli mellék-megállapodásai, vállalásai, garanciái és egyéb ígérvényei csak az írásos visszaigazolást követően válnak kötelező érvényűvé.
 • Az ajánlat részét képező anyagok, mint rajzok, műszaki adatok, szabványokra való hivatkozások, valamint a reklámeszközökben található kijelentések nem tekinthetők a minőséget meghatározó adatoknak, tulajdonságokra vonatkozó vállalásoknak vagy garanciának, amennyiben azokat írásban ilyenként nem nevezték meg.
 • A szállítás tárgyának az ajánlatoktól, mintáktól, próba- és előszállítástól a mindenkor érvényes DIN/EN szabványok vagy a vonatkozó műszaki szabványok szerinti esetleges eltérései megengedettek.

2. Szerződéskötés, árak

 • Ajánlataink kötelezettség nélküliek. A műszaki változtatások, valamint az alak-, szín- és/vagy súlyváltozások jogát az elfogadható kereteken belül fenntartjuk.
 • Az árlistánk szerinti ár számunkra kötelezettség nélküli ár.
  Ezek az árak bármikor, előzetes bejelentés nélkül módosíthatók, amennyiben más megállapodásra nem került sor. Az árak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót (MWSt.), szállítási, bérmentesítési és csomagolási díjakat.

3. Szállítás

 • A szállítási határidők és időpontok betartottnak tekintendők, ha azok időpontjáig a szállítás tárgya a szállítmányozónak/fuvarosnak átadásra kerültek.
 • A szállítási határidők méltányos mértékben meghosszabbodnak, ha bérharc keretein belül különösen sztrájkra vagy munkáskizárásra kerül sor, valamint olyan előre nem látható akadályok felmerülése esetén, amelyekre nincs ráhatásunk, amennyiben ezek az akadályok bizonyíthatóan jelentős hatással vannak a szállítás tárgyának gyártására vagy kiszállítására. Ez akkor is érvényes, ha ezek a körülmények a beszállítóknál lépnek fel. Az ilyen körülményekről a Vevőt azonnal értesítjük. Ezek a szabályozások megfelelően érvényesek a szállítási időpontokra is. Amennyiben a szerződés teljesítése a felek egyikétől a fenti okokból nem várható el, úgy ő a szerződéstől visszaléphet.
 • A haszon és a kárveszély az árunak a szállítmányozó vagy fuvarozó részére történő átadásával a Vevőre száll át. Ez részszállításokra is érvényes és akkor is, ha frankó és a Vevő telephelyéig (frei Haus) való szállításban állapodtak meg. A kirakodás kötelezettsége és költsége a Vevőt terheli. Biztosításról csak a Vevő utasítására és költségére gondoskodunk.
 • Elvárható mértékben jogosultak vagyunk részszállításra. Egyedi gyártás esetén a megállapodott mennyiséghez képest maximum 10 %-kal kevesebb vagy több szállítás megengedett.
 • Lehívásos megrendelések esetén jogosultak vagyunk a teljes megrendelt mennyiséget egyben legyártani vagy legyártatni. Az esetleges módosítási kéréseket a megrendelést követően nem tudjuk figyelembe venni, hacsak ebben kifejezetten nem állapodtunk meg. A lehívási időpontokat és mennyiségeket – amennyiben erről fix megállapodás nem született – csak szállítási és gyártási lehetőségeink keretein belül tudjuk betartani. Amennyiben az árut nem a szerződésnek megfelelően hívják le, jogosultak vagyunk azt egy méltányos határidő lejártával leszállítottként felszámlázni.
 • Olyan kis mennyiségű megrendeléseknél, amelyeket nem tudunk a költségeket fedezően lebonyolítani, megrendelési pótdíjat számítunk fel.
 • A nem a mi hibánkból adódó visszáruk esetében a visszáru bruttó összegéből levont 20 %-t jóváírásként bekérünk.

4. Fizetések

 • A számlák a számla keltétől számított 30 napon belül nettó, bármilyen fajta levonás nélkül fizetendők, amennyiben más megállapodás nem történt.
 • Az esetlegesen megállapodott szkontó levonás mindig csak a számlaértékre vonatkozik, kizárva a szállítási és csomagolási költségeket, és annak feltétele, hogy a Vevő a szkontó alkalmazásának időpontjáig az összes esedékes kötelezettségét kiegyenlítette.
 • A fizetési határidők betartása és a szkontóra való jogosultság szempontjából a postai befizetés vagy a banknak adott fizetési megbízás értéknapja az irányadó. Amennyiben a fizetési határidő utolsó napja szombatra, vasárnapra vagy ünnepnapra esik, úgy a fizetést a következő munkanapon kell teljesíteni. A csekk csak a beváltás időpontjában számít fizetésnek.
 • Amennyiben a fizetés a 4.1 cikkben rögzített határidőn belül nem történik meg, úgy az Eladó a határidő lejártát követően jogosult a Vevőt egy fizetési határidő megadásával késedelembe esetnek nyilvánítani és a határidő lejártától kezdődően 8 % késedelmi kamatot plusz fizetési felszólítási díjat követelni. Az általunk szállított anyagok a megállapodott vételár teljes beérkezéséig az Eladó tulajdonában maradnak.
 • A fizetési feltételek be nem tartása felment minket szállítási kötelezettségeink alól, a vevőt azonban nem menti fel átvételi kötelezettsége alól. Amennyiben a Vevő fizetési késedelembe esik, Eladó az előzetes felszólítás után jogosult a további megrendelésekre előleg fizetését követelni és a még nem teljesített szállításokat visszatartani.
 • A vevő általunk vitatott vagy jogerősen nem megállapított ellenkövetelései nem jogosítják őt fel sem fizetések visszatartására sem pedig azok beszámítására.
 • Az Eladó kötelezettségei teljesítését felfüggesztheti, ha a szerződéskötés után kiderül, hogy a Vevő kötelezettségei jelentős részét nem fogja teljesíteni. Az Eladó jogosult szolgáltatását addig visszatartani, amíg számára az ellenszolgáltatást biztosítják. Amennyiben az Eladó által kitűzött méltányos határidőn belül nem kerül sor biztosíték nyújtására, az Eladó jogosult a szerződéstől elállni. Ha az Eladó az árut már azelőtt feladta, mielőtt kiderült, hogy a Vevő kötelezettségei jelentős részét nem fogja teljesíteni, az Eladó az áru Vevőnek történő átadását letilthatja.
 • Fizetési késedelem esetén az OR (svájci kötelmi és kereskedelmi jogi törvénykönyv) 107-109 cikkeinek rendelkezései alkalmazandók.

5. Tulajdonjog fenntartása

 • Az összes leszállított áru tulajdonunkban marad az árura vonatkozó minden követelés hiánytalan teljesítéséig.
 • Az Eladó fenntartja a jogot, hogy nem teljesített fizetés esetén a tulajdonjog fenntartását székhelyén, ill. a Vevő lakhelyén a tulajdonjog fenntartási nyilvántartásba bejegyeztesse. Az ilyen bejegyzés költségei a Vevőt terhelik.

6. Szavatosság, felelősség

 • A kellékhiányokat az áru fogadását követően azonnal, de legkésőbb 8 napon belül írásban kell bejelenteni, melynek során az állított hiányosságot részletesen meg kell nevezni. Rejtett hiányosságok esetén a kellékhiányt annak észlelését követően azonnal, de legkésőbb az áru átvételét követő három hónapon belül írásban kell bejelenteni. Nem idejében történő bejelentés esetén minden garanciális igény megszűnik. Az Eladó által nyújtott szavatosság azokra a gyártási és anyaghibákra korlátozódik, amelyeket ő saját választása szerint javítással vagy pótszállítással meg tud szüntetni. A Vevő kártérítésre, a vétel átalakítására vagy a vételár csökkentésére irányuló igényei nyomatékosan kizártak. Amennyiben részünkről pótszállítás nem lenne lehetséges vagy azt mi elutasítanánk, úgy a bizonyítottan hibás szállítások vételárát visszatérítjük.
 • A külső mechanikai, kémiai vagy fizikai hatások miatti sérülések (szállítási sérülések) nem számítanak hiányosságnak. Az ilyen károkat közvetlenül a kiszállító postahivatallal vagy a szállítmányozóval szemben kell érvényesíteni. Minden további igény kizárt. Ez különösen az olyan károk pótlására vonatkozó igényekre érvényes, amelyek nem magán az árun keletkeztek (következmény károk).

7. A felelősség korlátozása, elévülés

 • A szerződéses és szerződésen kívüli kötelezettségek megszegése, különösen az ellehetetlenülés, késedelem, a szerződés előkészítésének hibája és tiltott cselekmény miatt – alkalmazottaink nevében is – csak szándékosság és súlyos gondatlanság esetén vállalunk felelősséget, a szerződéskötéskor előre látható kár mértékéig. Az Eladó semmi esetre sem felel az elmaradt haszonért és a következménykárokért.
 • Ezek a korlátozások nem érvényesek lényeges szerződéses kötelezettségek vétkes megsértése esetén, amennyiben ez a szerződés céljának elérését veszélyezteti, a termékfelelősségi törvény szerinti kötelező felelősségvállalás eseteiben, az életet, testi épséget és egészséget veszélyeztető szerződésszegés esetén és akkor sem, ha és amennyiben a tárgy hiányosságait rosszhiszeműen elhallgatjuk vagy az azoktól való mentességet garantáltuk. A bizonyítási teherre vonatkozó szabályokat ez nem érinti.
 • Más megállapodás hiányában azok a szerződéses igények, amelyek a Vevő oldalán velünk szemben az áru szállítása miatt vagy azzal összefüggésben keletkeznek, az áru leszállítását követő egy év elteltével elévülnek. E nem érinti szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő kötelességszegésünk miatti felelősségünket, valamint a törvényes visszkereseti igényeket . Pótszállítás esetén az elévülési idő nem indul újra.

8. Szerzői, szabadalmi és márkajogok

 • Ajánlatokra, tervezetekre, rajzokra és más anyagokra vonatkozóan fenntartjuk tulajdon- és szerzői jogunkat; ezek az anyagok harmadik fél számára csak egyetértésünkkel tehetők hozzáférhetővé. Az ajánlatokhoz tartozó rajzokat és más anyagokat kérésünkre vissza kell szolgáltatni.
 • Amennyiben tárgyakat a Vevő által átadott rajzok, modellek, minták vagy egyéb anyagok szerint szállítunk, úgy a Vevő szavatolja, hogy ezek harmadik fél immateriális javakra vonatkozó jogait nem sértik. Ha harmadik fél immateriális javakra vonatkozó jogra hivatkozva ilyen tárgyak esetében különösen a gyártást és a szállítást megtiltja, úgy mi – a jogi helyzet vizsgálatának kötelezettsége nélkül – jogosultak vagyunk ebből a szempontból minden további tevékenységet leállítani és a Vevő vétkessége esetén kártérítést követelni. Vevő ezen felül kötelezi magát arra, hogy minket mentesít harmadik fél ezzel összefüggésben fennálló igényei alól.
 • A szerzői, szabadalmi és márkajogok, valamint a know-how és a gyakorlati tapasztalati tudás, ahogyan azok a rajzokban és projektekben kifejezésre jutnak, saját tulajdonunkban maradnak. Nem megengedett, ezeket nyomatékos engedélyünk nélkül reprodukálni, felhasználni vagy harmadik félnek továbbadni.

9. Kísérleti darabok, formák, szerszámok

 • Amennyiben a Vevőnek a szerződés teljesítéséhez kísérleti darabokat, formákat vagy szerszámokat kell rendelkezésre bocsátania, úgy ezeket a gyártás helyére a megállapodott vagy különben méltányos többlet mennyiségben az esetleges selejt miatt, megfelelő időben, térítésmentesen és hibátlan állapotban kell leszállítania. Ha ez ne történik meg, az ebből adódó költségek és egyéb következmények a Vevőt terhelik.
 • A kísérleti darabok elkészítése, beleértve a formák és szerszámok költségeit is, a Vevőt terhelik.
 • A megrendelt darabok gyártásához szükséges formák, szerszámok és egyéb készülékek tulajdonjoga a megkötött megállapodáshoz igazodik. Amennyiben a formák, szerszámok és egyéb készülékek a megrendelés teljesítése előtt használhatatlanná válnának, úgy azok pótlásának költségei minket terhelnek. Vállaljuk, hogy a formákat, szerszámokat és egyéb készülékeket az utolsó használatot követő legalább két évig saját költségünkre készenlétben tartjuk.
 • A Vevő által rendelkezésre bocsátott formák, szerszámok és egyéb készülékek vonatkozásában felelősségünk a saját ügyben való eljárás gondosságára korlátozódik. A karbantartás és ápolás költségeit a Vevő viseli. Megőrzési kötelezettségünk – a Vevő tulajdonjogától függetlenül – legkésőbb két évvel a formával vagy szerszámmal végzett utolsó gyártás után megszűnik,

10. Záró rendelkezések

 • A jelen rendelkezések megváltoztatása és kiegészítése csak írásos formában érvényes. Ez az írásosság követelményéről való esetleges lemondásra is érvényes.
 • Az adásvételi és szállítási szerződések, valamint az azokból eredő egyes jogok és kötelezettségek csak a másik szerződő fél hozzájárulásával ruházhatók át.
 • Amennyiben a szerződés ezt kimondottan nem határozza meg, úgy minden szerződéses szállítás és szolgáltatás teljesítési helye a kiszállítás helye.
 • Amennyiben valamilyen okból a jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek egy vagy több rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen lenne vagy azzá válna, úgy a többi rendelkezést nem érinti. A szerződő felek olyan pótrendelkezésben állapodnak meg, amely a hatálytalan rendelkezés szabályozási tartalmát a legjobban megközelíti.
 • Az összes szerződésre kizárólag a svájci jog vonatkozik az Egyesült Nemzetek nemzetközi árubeszerzésekről szóló 1980. április 11-i egyezményének és az 1955. június 15-i, ingóságok nemzetkőzi adásvételi szerződésére alkalmazandó jogról szóló egyezményének kizárásával.
 • Véleménykülönbségek esetén a felek a bírósághoz való folyamodás előtt lehetőleg peren kívüli kiegyezésre törekednek.
 • Az egyes adásvételi és szállítási szerződésekből eredő vagy azokkal kapcsolatban kialakuló jogviták rendezéséről kizárólagosan a Zugban működő rendes bíróság illetékes döntéshozatalra. Az FMT Fluid Management Technologies Swiss AG fenntartja magának a jogot, hogy a Vevőt annak székhelyén, ill. lakhelyén fogja perbe.